Zimorodek 3.9.5.201 APK

cricketline guru

Zimorodek Zimorodek: Wędkarstwo, Zezwolenia, Ryby, Mapa Łowisk to pomocnik wędkarza przeznaczony dla wszystkich tych, którzy kochają wędkować.Kupuj zezwolenia o każdej porze dnia i nocy, w dowolnym miejscu w Polsce. Wędkowanie jest Twoim ulubionym zajęciem? Chciałbyś znaleźć miejsce do łowienia ryb w Twojej okolicy? Jesteś w nowym miejscu i chciałbyś wybrać się na ryby? Jesteś przejazdem…

Zimorodek

Zimorodek: Wędkarstwo, Zezwolenia, Ryby, Mapa Łowisk to pomocnik wędkarza przeznaczony dla wszystkich tych, którzy kochają wędkować.
Kupuj zezwolenia o każdej porze dnia i nocy, w dowolnym miejscu w Polsce.
Wędkowanie jest Twoim ulubionym zajęciem? Chciałbyś znaleźć miejsce do łowienia ryb w Twojej okolicy? Jesteś w nowym miejscu i chciałbyś wybrać się na ryby? Jesteś przejazdem w Gdańsku, Kaliszu, Płocku lub w Lublinie i szukasz łowiska w okolicy? Jesteś na rybach i szukasz sklepów wędkarskich w okolicy? Trafiłeś idealnie.
Zimorodek: Wędkarstwo, Zezwolenia, Ryby, Mapa Łowisk to aplikacja dla wędkarzy, która wskaże Ci listę dostępnych sklepów wędkarskich, akwenów gdzie będziesz mógł oddać się swojej pasji.
Znalezienie miejsca do wędkowania z naszym nowoczesnym pomocnikiem wędkarza nigdy nie było prostsze.
Funkcje w naszym pomocniku wędkarza:
– zakup zezwoleń wędkarskich w aplikacji.
– wyszukiwanie akwenów wodnych wg typów: jezioro, kanał, morze, rzeka, rzeka wielka nizinna, staw, wyrobisko, starorzecze, zbiornik zaporowy.
– lista akwenów w okolicy: typ akwenu, dzierżawca RZGW, lokalizacja, długość, początek, koniec z informacjami odnośnie aktualnych okresów ochronnych.
– lista sklepów wędkarskich z danymi adresowymi: adres, strona internetowa, numer telefonu, godziny otwarcia.
– lista jednostek Państwowej Straży Rybackiej w całej w Polsce
– w naszej aplikacji dla wędkarzy istnieje możliwość także określenie Twojej obecnej lokalizacji
– możliwość dodania do ulubionych danej lokalizacji lub danego sklepu wędkarskiego
– możliwość filtrowania wyników: tylko zbiorniki wodne, łowiska PZW.
– specjalnie opracowany algorytm prowadzi najkrótszą drogą do danego akwenu, a dzięki wykorzystaniu Google Maps również uwzględniając natężenie ruchu. Nasz pomocnik wędkarza umożliwia zapamiętanie danej pozycji GPS (ciekawego łowiska np. górki). Bezpośrednio do Państwowej Straży Rybackiej można wysłać sms’a lub e-mail z namiarem na sprzęt kłusowniczy.
Zapomniałeś informacji odnośnie okresów ochronnych lub wymiarów? Nic nie szkodzi.
Korzystając z naszej aplikacji dla wędkarzy 🎣 otrzymujesz dostęp do informacji odnośnie wymiarów górnych, wymiarów dolnych, okresów ochronnych, limitów połowów ryb takich jak:
boleń, brzana, certa, miętus, sandacz, sum, szczupak, świnka, węgorz, amur, głowacica, jaź, jelec, karaś, karp, kleń, krąp, leszcz, lin, lipień, łosoś, okoń, płoć, pstrąg potokowy, rozpiór, sieja, tołpyga, troć wędrowna, ukleja, wzdręga).
Nasz pomocnik wędkarza Zimorodek: Zezwolenia, Ryby, Wędkarstwo, Mapa Łowisk pozwala także zapisywanie swoich ulubionych wędkarskich miejscówek.
Częściowa lista akwenów z naszego pomocnika wędkarskiego: Warta nr 7, Odra nr 3, Wisła nr 1, Parsęta, Drwęca, Radew, Wieprza, Ina, Jezioro Koronowkie (Zalew Koronowski), Jezioro Drawskie, Jeziorsko, Powidz, Śniardwy, Jeziorak, Dargin, Jezioro Siemianowskie, Mamry, Niegocin, Gardno, Jamno, Zalew Zegrzyński, Gopło, Kisajno, Nickie, Wielmie, Wigry, Łebsko, Miedwie, Zbiornik Goczałkowicki, Jezioro Czorsztyńskie (Czorsztyn) i wiele wiele innych.
Wiemy, że ważną kwestią dla każdego wędkarza jest sprzęt i akcesoria wędkarskie. Korzystając z aplikacji otrzymujesz dostęp do ogromnej bazy sklepów wędkarskich, które znajdziesz w pobliżu.
Zimorodek: Wędkarstwo, Zezwolenia, Ryby, Mapa Łowisk to darmowy przewodnik wędkarski po akwenach w całej Polsce. Kingfisher: Fishing, Permits, Fish, Map of Fisheries is a fishing helper designed for all those who love fishing.
Buy permits at any time of the day or night, anywhere in Poland.
Is fishing your favorite pastime? Would you like to find a place to fish in your area? Are you in a new place and would like to go fishing? Are you passing through Gdańsk, Kalisz, Płock or Lublin and looking for a fishery in the area? Are you fishing and looking for fishing shops in the area? You’ve come to the right place.
Kingfisher: Fishing, Permits, Fish, Map of Fisheries is an application for fishermen that will show you a list of available fishing stores, waters where you can devote yourself to your passion.
Finding a place to fishing with our modern fishing helper has never been easier.
Features in our angler’s helper :
– purchase of fishing permits in the application.
– searching for water reservoirs by type: lake, canal, sea, river, great lowland river, pond, excavation, oxbow lake, dam reservoir.
– list of water bodies in the area: type of reservoir, RZGW tenant, location, length, beginning, end with information on current conservation periods.
– list of fishing tackle stores with address details: address, website, phone number, opening hours.
– list of units of the State Fisheries Guard throughout Poland
– in our application for anglers it is also possible to specify your current location
– the ability to add to a given location or fishing store
– the ability to filter results: only water reservoirs, PZW fishery.
– a specially developed algorithm leads along the shortest path to a given area, and thanks to the use of Google Maps also taking into account the volume of traffic. Our fishing helper allows you to remember a given GPS position (interesting fishing ground, e.g. hills). You can send an SMS or e-mail with information on poaching equipment directly to the State Fisheries Guard.
Forgot information about protection periods or dimensions? No worries.
By using our application for anglers 🎣 you get access to information regarding upper dimensions, lower dimensions, protection periods, fishing limits such as:
asp, barbell, complexion, burbot, zander, catfish, pike, mumps, eel, grass carp, turdin, ide, dace, crucian carp, chub, bream, bream, tench, grayling, salmon, perch, roach, brown trout, split , whitefish, silver carp, brown trout, bleak, rudd).
Our fishing helper Kingfisher: Permits, Fish, Fishing, Fisheries Map also allows you to save your favorite fishing spots.
Partial list of waters from our fishing helper: Warta No. 7, Odra No. 3, Wisła No. 1, Parsęta, Drwęca, Radew, Wieprza, Ina, Koronowkie Lake (Koronowski Lagoon), Drawskie Lake, Jeziorsko, Powidz, Śniardwy, Jeziorak, Dargin, Siemianowskie Lake, Mamry, Niegocin, Gardno, Jamno, Zegrzyński Lagoon, Gopło, Kisajno, Nickie, Wielmie, Wigry, Łebsko, Miedwie, the Goczałkowicki Reservoir, Czorsztyn Lake (Czorsztyn) and many others.
We know that fishing equipment and accessories are an important issue for every angler. By using the application you get access to a huge database of fishing shops that you will find nearby.
Kingfisher: Fishing, Permits, Fish, Map of Fisheries is a free fishing guide for waters throughout Poland.

Download APK(19.48 MB)

This article comes from the Internet and does not representreal cricket 20Position, please indicate the source for reprinting:https://www.vna2z.com/3735/zimorodek-3-9-5-201-apk/

cricket maza